Servicevoorwaarden

Welkom op de website van homelist.com. Uw gebruik van deze website,

homelist.com (“Site”), wordt beheerst door de volgende Voorwaarden (“Voorwaarden”), die van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De huidige versie van deze Voorwaarden is hierboven aangegeven. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en homelist. homelist.com behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE VS

Lees de wederzijdse arbitrageovereenkomst hieronder zorgvuldig door, aangezien u geschillen met homelist.com op individuele basis moet oplossen door middel van definitieve en bindende arbitrage en afstand doet van uw recht op een groepsvordering. Door deze overeenkomst aan te gaan, erkent u uitdrukkelijk dat u alle voorwaarden van deze wederzijdse arbitrageovereenkomst hebt gelezen en begrepen en de tijd hebt genomen om de gevolgen van deze belangrijke beslissing te overwegen. Deze voorwaarden bevatten ook vrijstellingen, beperkingen van aansprakelijkheid en bepalingen over schadeloosstelling, die allemaal uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen kunnen beperken.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Houd er rekening mee dat we een breed scala aan producten ("Producten") en diensten ("Services") aanbieden, en dat soms aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn, in welk geval u op de hoogte wordt gebracht van dergelijke aanvullende voorwaarden.

 

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een kennisgeving op onze site te plaatsen en/of de datum 'Laatst bijgewerkt' hierboven bij te werken. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen of aanpassingen, bevestigt u dat u dergelijke wijzigingen of aanpassingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze site.

Alle herziene voorwaarden en/of het privacybeleid vervangen alle eerdere versies, kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot de site. Als we daarom vragen, gaat u ermee akkoord een niet-elektronische versie van deze voorwaarden te ondertekenen.

 

PRIVACY

Lees ons privacybeleid, dat ook uw gebruik van de site regelt, om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beveiligen, evenals alle rechten die u mogelijk heeft.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u de site bezoekt of wanneer u ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in om elektronische berichten van ons te ontvangen. We kunnen met u communiceren via e-mail of door mededelingen op de site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 

TOEGANG

homelist.com verkoopt geen producten voor kinderen. Volwassenen kunnen Producten via de Site kopen met een creditcard of een andere toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de site alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. homelist.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten en/of aankopen te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Als u een ouder of voogd bent die toestemming geeft voor de registratie en het gebruik van de site door uw minderjarige, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site door een dergelijke minderjarige.

We behouden ons het recht voor om deze site, en alle diensten of materiaal die we op de site aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de site, of de hele site, voor iedereen beperken.We behouden ons ook het recht voor om een ​​account, gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatiecode, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u, naar onze mening, enige bepaling van deze voorwaarden heeft geschonden

 

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

De eigenaar van de site is gevestigd in de VS. Toegang tot de site is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen, en onze producten zijn alleen beschikbaar voor aankoop en levering in bepaalde landen. Wanneer u de site bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Zoals in deze sectie verder wordt beschreven, heeft homelist intellectuele-eigendomsrechten die worden beschermd door wereldwijde octrooi-, auteursrecht-, handelsmerk-, handelsstijlen en andere wetten, ongeacht of deze wetten of gewoonterecht zijn.

homelist is de enige eigenaar of wettige licentiehouder van alle rechten en belangen in en op de site en alle inhoud daarin, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, productontwerpen, fotografie, tekst, typografie en software, of deze nu geregistreerd is of niet. "homelist.com", "homelist", "homelist.COM" en gerelateerde pictogrammen en logo's, evenals productnamen, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde gerelateerde beschrijvingen, afbeeldingen, tekst en grafische afbeeldingen, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken en/of service merken van homelist en zijn beschermd onder de toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen, gebruiken of publiceren van deze merken, en alle merken die we in de toekomst kunnen registreren, is ten strengste verboden.

U stemt ermee in om geen of alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten van homelist te schenden. U stemt er hierbij mee in Homelist schadeloos te stellen in het geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door of door uw gebruik van de Site en de inhoud ervan (of ander materiaal zoals hierboven uiteengezet). Alle rechten die niet anderszins worden geclaimd onder deze Voorwaarden of door Homelist zijn hierbij voorbehouden.

 

JUIST GEBRUIK

U stemt ermee in de Site uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik te gebruiken en u zult in geen geval de informatie, tekst, afbeeldingen, grafieken, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases, lijsten enz. gebruiken die op of via de Site voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook, noch voor het direct of indirect kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren. Het gebruik van inhoud op de Site voor andere doeleinden dan toegestaan ​​in deze Voorwaarden is verboden.

 

VERBODEN GEBRUIK

U mag de Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in de site niet te gebruiken:

Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen).

Met het doel minderjarigen uit te buiten, schade toe te brengen of te proberen uit te buiten of op enigerlei wijze schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijke informatie te vragen of anderszins.

Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, inclusief "ongewenste e-mail", "kettingbrief" of "spam" of enig ander soortgelijk verzoek.

Te imiteren of proberen te imiteren homelist.com, een medewerker van homelist.com, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van e-mailadressen, telefoonnummers of schermnamen die zijn gekoppeld aan een van de voorgaande , of anderszins valse informatie indienen.

Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de site beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, homelist.com of bezoekers of gebruikers van de site kan schaden of blootstelt aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om niet:

Gebruik de site op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de site door een andere partij kan belemmeren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan realtime activiteiten via de site

Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Site voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op de Site.

Gebruik elk handmatig proces om materiaal op de site te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik elk apparaat, elke software of routine die de goede werking van de Site verstoort.

Introduceer virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, te beschadigen of te verstoren met delen van de Site, de server waarop de Site is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Site.

Val de site aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Poging om ongeoorloofde toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die op de site staat, de server waarop de site is opgeslagen of een server, computer, database of informatiesysteem dat op de site is aangesloten.

Probeer anders de goede werking van de site te verstoren.

 

UW ACCOUNT

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en wachtwoord op de Site. U bent ook verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

 

Door de gebruiker gegenereerde content

Bezoekers kunnen beoordelingen, opmerkingen, foto's en andere inhoud plaatsen, e-cards en andere communicatie verzenden en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen (gezamenlijk "door gebruikers gegenereerde inhoud"). U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen door gebruikers gegenereerde inhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan op de site. homelist.com onderschrijft geen door gebruikers gegenereerde inhoud of enige mening of aanbeveling die daarin wordt uitgedrukt.

Door door gebruikers gegenereerde inhoud in te dienen, verklaart en garandeert u homelist.com dat: (i) uw door gebruikers gegenereerde inhoud nauwkeurig is, deze voorwaarden niet schendt en geen enkele persoon of entiteit letsel zal toebrengen, (ii) uw door gebruikers gegenereerde inhoud geen auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht, enig recht op privacy of publiciteit van een derde partij of toepasselijke wet, regel of regelgeving schendt, verduistert of schendt, (iii) u bezitten of het wettelijke recht hebben om homelist.com te gebruiken en autoriseren om uw door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken, inclusief de schriftelijke toestemming om de naam, stem, gelijkenis of andere toepasselijke persoonlijke rechten te gebruiken van elke identificeerbare persoon die wordt vermeld of waarnaar wordt verwezen in uw gebruikers- Gegenereerde inhoud (voor zover van toepassing), en (iv) dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud is niet onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of bezwaar tegen ble, en bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam". Alle door gebruikers gegenereerde inhoud of ander materiaal, informatie of ideeën die u indient bij of plaatst op of publiceert op de site, is niet-vertrouwelijk. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van inhoud.

Tussen u en homelist.com behoudt u al uw eigendomsrechten in en op uw door gebruikers gegenereerde inhoud; op voorwaarde echter dat u hierbij aan homelist verleent.com een ​​eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig sublicentieerbaar (via meerdere niveaus) en overdraagbaar recht en licentie om te gebruiken, reproduceren, distribueren, bewerken, wijzigen, vertalen, opnieuw formatteren, afgeleide werken voorbereiden op basis van , openbaar weergeven, openbaar uitvoeren en anderszins exploiteren (inclusief maar niet beperkt tot via internet, televisie-uitzendingen of enig ander gebruik of media) uw door gebruikers gegenereerde inhoud, geheel of gedeeltelijk, inclusief toekomstige rechten die homelistcom (inclusief eventuele opvolgers) anderszins recht kunnen krijgen op die nog niet bestaan, evenals op nieuwe toepassingen, media, middelen en vormen van exploitatie in het hele universum waarbij gebruik wordt gemaakt van huidige of toekomstige technologie die nog moet worden ontwikkeld. U verleent homelist.com en sublicentiehouders het recht om de naam te gebruiken die u indient in verband met dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud, als ze daarvoor kiezen.

homelist.com heeft het recht, maar niet de plicht, om activiteiten of door gebruikers gegenereerde inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. homelist.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud. Door door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsen, stemt u ermee in homelist.com schadeloos te stellen voor alle verliezen die voortvloeien uit claims met betrekking tot of voortvloeiend uit de door gebruikers gegenereerde inhoud die u levert, zoals verder uitgelegd in de sectie hieronder getiteld "Schadeloosstelling".

U gaat er verder mee akkoord dat homelist.com niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk is jegens u voor door anderen gegenereerde inhoud, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of ongeoorloofd materiaal, en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig berust bij jij.

 

GEBRUIK VAN SOCIAL-MEDIATAGS

Als je social media tags gebruikt (zoals op Instagram of Twitter) die homelist.com identificeren of ermee geassocieerd zijn, inclusief maar niet beperkt tot @homelist, @homelistmodern, #Ourhomelist, of een andere soortgelijke social media tag die op enigerlei wijze gerelateerd is naar homelist.com, gaat u ermee akkoord homelist.com te voorzien van een onbeperkte, onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, overdraagbare, wereldwijde licentie om de geüploade inhoud, inclusief afbeelding(en), in homelist te reproduceren en te gebruiken. com's (of haar sublicentiehouders) marketingmateriaal en via alle sociale-mediakanalen.

 

BEstellingen

homelist.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van een artikel te beperken en/of service aan een klant te weigeren. Verificatie van informatie kan nodig zijn voordat een bestelling wordt geaccepteerd, en voor zover dit persoonlijke informatie omvat, zal deze worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Prijzen en beschikbaarheid van Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. homelist.com behoudt zich het recht voor om een ​​vermeld aanbod in te trekken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op de site te corrigeren (ook nadat een bestelling is geplaatst). homelist.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, of uw account om welke reden dan ook te beperken of te beëindigen, naar eigen goeddunken. Producten die zijn gekocht op grond van een kwantumkorting, kunnen bij annulering opnieuw worden geprijsd.

 

RISICO VAN VERLIES

Alle artikelen die op homelist.com zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat bij levering aan de vervoerder.

 

RETOURS, TERUGBETALINGEN EN TITEL

Alle retourzendingen zijn onderworpen aan ons retourbeleid. homelist.com neemt geen eigendom van geretourneerde artikelen totdat het artikel is aangekomen in ons fulfilmentcentrum. Naar ons goeddunken kan een terugbetaling worden uitgevoerd zonder dat een retourzending vereist is: in deze situatie neemt homelist.com geen eigendom over van het terugbetaalde artikel. Voor meer informatie over onze retouren en terugbetalingen, zie ons retourbeleid, dat hierin door verwijzing is opgenomen.

 

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE EN PRODUCTBESCHRIJVINGEN

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

De informatie die op of via de Site wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de site op dergelijk materiaal stelt, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Deze site kan inhoud bevatten die door derden is geleverd, inclusief materiaal van andere gebruikers (zie door gebruikers gegenereerde inhoud), externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten. Alle verklaringen en/of meningen die in deze materialen worden geuit, en alle homelijsten en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door homelist.com wordt geleverd, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen geven niet noodzakelijk de mening van homelist.com weer. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens u of een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal dat door derden wordt geleverd.

 

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

homelist.com streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar fouten en weglatingen kunnen voorkomen. homelist.com garandeert niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op homelist.com allemaal nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een Product aangeboden door homelist.com niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het Product in ongebruikte staat te retourneren volgens het Retourbeleid.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER

Producten die op de Site te koop zijn, worden geleverd door externe leveranciers ("Leveranciers") aan homelist.com. Leveranciers zijn als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie over de Producten die zij leveren aan homelist.com, inclusief, waar van toepassing en zonder beperking, waarschuwingen van consumenten en informatie over materialen die als "gevaarlijk" kunnen worden beschouwd onder Californische Prop 65.

 

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vertegenwoordigt de verkoopprijs die voor elk Product op de Site wordt weergegeven de volledige verkoopprijs die voor een dergelijk Product wordt vermeld, exclusief verzend- en bezorgkosten, toepasselijke belastingen en andere toepasselijke vergoedingen. Als u een Product wilt kopen, betaalt u de verkoopprijs die naast het Product wordt weergegeven, plus verzend- en bezorgkosten, toepasselijke belastingen en eventuele andere toepasselijke toeslagen.

Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal artikelen in onze catalogus verkeerd geprijsd zijn. Als de juiste prijs van een artikel dat door Homelist wordt verkocht hoger is dan de door ons aangegeven prijs, zullen we, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies voordat we het verzenden, ofwel uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. We kunnen ook bepaalde promoties of speciale prijzen aanbieden die slechts voor een beperkte periode beschikbaar zijn.

In sommige gevallen kunnen we een 'geschatte winkelwaarde' opnemen voor een vergelijkbaar item dat elders wordt aangeboden, dat al dan niet de geldende prijs in elk geografisch gebied op een bepaalde dag vertegenwoordigt en slechts een vergelijkende prijsschatting is die wordt verstrekt voor informatief en zonder bindende waarde. Dit is alleen bedoeld om u een idee te geven van de verkoopprijzen voor vergelijkbare producten op andere platforms.

We kunnen voor elk Product ook een 'geschatte maandelijkse betaling' verstrekken. We werken samen met externe aankoopfinancieringsaanbieder(s) voor in aanmerking komende klanten die hun productaankoop(en) willen financieren. De schatting wordt alleen ter informatie verstrekt. Als u op de link klikt, wordt u doorgestuurd naar een aparte, mede-gehoste webpagina met algemene geschatte maandelijkse betalingen (afhankelijk van verschillende factoren).U begrijpt dat deze mede-gehoste webpagina ook uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt aangeboden, en dat noch de homelist, noch onze aanbieder(s) van aankoopfinanciering verplicht zijn om u de financieringsdiensten te leveren. Als u op bepaalde delen van de mede-gehoste webpagina klikt , wordt u op uw beurt doorgestuurd naar de website van onze aankoopfinancieringsaanbieder(s). U begrijpt en stemt ermee in dat alle geschiktheidsvereisten, betalingsvoorwaarden en andere voorwaarden voor een aankoopfinanciering worden bepaald en goedgekeurd door dergelijke aankoopfinancieringsaanbieder(s) (naar eigen goeddunken) en niet op de homelist. Bovendien, zodra u de site verlaat, valt alle persoonlijke informatie die door een dergelijke aankoopfinancieringsaanbieder(s) is verzameld niet langer onder het privacybeleid van homelist.

 

LEVERINGEN

De door homelist.com gecommuniceerde levertijden zijn schattingen en afhankelijk van vele factoren buiten haar controle, inclusief maar niet beperkt tot productievertragingen, vertragingen bij verzending, vertragingen door de overheid en natuurkrachten. Homelist.com is in geen geval aansprakelijk voor leveringen die na de geschatte leveringsdatum worden ontvangen.

 

SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in homelist.com, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen voortvloeien uit (i) uw gebruik van de site, producten en/of diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, de weergave van uw informatie of door gebruikers gegenereerde inhoud op de site), (iii) uw schending van deze voorwaarden of (iii) enige schending, verduistering of inbreuk door u op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. U stemt er hierbij verder mee in homelist.com, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen ontstaan, direct of onrechtstreeks, als gevolg van claims die worden ingediend door claimanten van rechten van derden of andere derden met betrekking tot informatie over dergelijke derden en/of hun goederen en/of diensten. homelist.com behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met homelist.com zult samenwerken bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

 

LINKS

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat homelist.com niet verantwoordelijk is voor de werking van of inhoud die zich op of via een dergelijke site bevindt.

 

OPLOSSINGEN

U stemt ermee in dat homelist.com's rechtsmiddel voor enige feitelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat homelist.com recht heeft op specifieke prestatie of gerechtelijk bevel, of beide, naast enige schadevergoeding die homelist. com kan wettelijk gerechtigd zijn om, samen met redelijke kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, terug te vorderen, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria.

Geen enkel recht of rechtsmiddel van homelist.com zal enig ander uitsluiten, hetzij bij wet of in billijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, voorlopige voorzieningen voor schadevergoeding, advocatenhonoraria en onkosten.

Geen enkele verklaring van afstand door homelist.com van zijn rechten of rechtsmiddelen onder deze algemene voorwaarden houdt enige verplichting in om een ​​soortgelijke, toekomstige of andere verklaring van afstand te verlenen.

 

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

Per post: 4228 SHIRLEY AVE EL MONTE CA 91731 

Per e-mail: info@homelist.com

 

.